Splošni pogoji poslovanja

 

Prosimo vas, da pozorno preberete spodaj navedene splošne pogoje poslovanja spletne storitve Autoanalitica, dostopne na strani www.autoanalitica.si (v nadaljevanju: »spletna stran«).

Spletna stran kot tudi domena sta v izključni lasti in upravljanju družbe Autoanalitica, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o., Litostrojska 44 A, 1000 Ljubljana, matična številka: 7239297000, davčna številka: SI61475327 (v nadaljevanju: »Autoanalitica«), ki je tudi ponudnik storitev Autoanalitice.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran, kot tudi tisti, ki naroči storitev Autoanalitice.

Ti splošni pogoji poslovanja skupaj s Politiko zasebnosti in veljavno zakonodajo določajo delovanje, pogoje uporabe spletne strani, pravice in obveznosti uporabnika ter urejajo poslovni odnos med uporabnikom in Autoanalitico pri naročaju storitev, ki jih ponuja Autoanalitica. Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za uporabnika, ki le obišče spletno stran in preverja ocene in poročila Autoanalitice.

Vsebina

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, s spremembami, ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Uporabnik je vsakič pred oddajo naročila posebej opozorjen na veljavne splošne pogoje poslovanja, navedene na tej spletni strani, prav tako pa mora pred oddajo naročila potrditi, da se z njimi strinja. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila.

Autoanalitica si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku po lastni presoji in brez predhodnega obvestila prilagodi, spremeni ali zamenja splošne pogoje poslovanja. Odgovornost uporabnika je, da se seznani z vsakokratno veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.

Dostopnost informacij

(povzetek zakonodaje)

Autoanalitica se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:

  1. identiteto podjetja Autoanalitica (ime in sedež podjetja, davčna in matična številka),
  2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z Autoanalitico (e-pošta),
  3. bistvene značilnosti storitev,
  4. dostopnost storitev (vsaka storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bila dostopna v razumljivem roku),
  5. pogoje izvršitve storitve (način, kraj in rok izvedbe),
  6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke,
  7. način plačila in izpolnitve,
  8. določila glede možnosti odstopa od pogodbe,
  9. pojasnilo postopka o pritožbi.

Storitev

Autoanalitica je specializirana za ocenjevanje tehničnega stanja rabljenih vozil. Ponuja storitve izdelave ocene in poročila o tehničnem stanju rabljenega vozila. Ocena Autoanalitice je izdelana na podlagi lastne in strokovno preverjene metodologije po vnaprej opravljenem pregledu vozila. Preglede vozil za Autoanalitico izvajajo vnaprej izbrani podizvajalci (izvajalcih pregledov) po vnaprej predpisanem in preverjenem postopku.

Registracija uporabnika

Uporabnik, ki naroča storitev kot prodajalec vozila, se z oddajo naročila avtomatsko registrira na spletni strani. Z registracijo uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima lahko dostopa do svojega profila na spletni strani. Uporabnik zagotavlja, da so vse posredovane informacije resnične in popolne, in odgovarja za njihovo pravilnost. Uporabnikov profil pripada le enemu uporabniku in ni prenosljiv. Uporabnik lahko ves čas spreminja svoje podatke o profilu.

Uporabnik, ki naroča storitev kot potencialni kupec vozila, se z oddajo naročila ne registrira na spletni strani.

Autoanalitica si pridržuje pravico, da po prosti presoji in brez navedbe presoje izbriše in/ali izključi uporabnika, vključno s primeri, ko upravičeno verjame, da je uporabnik ravnal v nasprotju z veljavno zakonodajo ali temi splošnimi pogoji poslovanja.  

Postopek naročila

Oddaja naročila za storitve Autoanalitice je mogoča le na spletni strani. 

Pred oddajo naročila mora uporabnik izpolniti spletni obrazec z zahtevanimi podatki o rabljenem vozilu, ki ga želi pregledati, možnih datumih pregleda, želenimi lokacijami pregleda ter ostalimi zahtevanimi podatki. Hkrati se mora seznaniti s temi splošnimi pogoji poslovanja, na katere je posebej opozorjen, in ceno, ki je navedena ob oddaji naročila.

Uporabnik odgovarja za napačno posredovane podatke, kot tudi za morebitno nepravilno izpolnitev ali neizpolnitev storitev ali zamudo s strani Autoanalitice zaradi napačno posredovanih podatkov.

Naročilo je oddano v trenutku, ko uporabnik klikne »potrdi naročilo«.

V primeru popolno izpolnjenega obrazca, Autoanalitica v razumnem času po oddaji naročila uporabniku pošlje potrditveno sporočilo o prejemu naročila. Najkasneje v roku 24 ur oz. prvi naslednji delovni dan po poslanem potrditvenem sporočilu Autoanalitica uporabniku v elektronskem sporočilu posreduje točen datum, uro in lokacijo pregleda, ter navodila v zvezi s plačilom storitve.

Autoanalitica si pridržuje pravico zavrniti naročilo in opravo pregleda ter izdelave ocene po lastni presoji, dokler Autoanalitica uporabniku ne posreduje elektronskega sporočila s točno lokacijo, terminom in navodili za plačilo.

V primeru, da je uporabnik bodoči kupec vozila, mora ta poleg običajno zahtevanih podatkov vpisati tudi nekatere podatke prodajalca vozila, kot tudi potrditi, da ima dovoljenje za pregled s strani lastnika vozila oz. da bo lastnik sam pripeljal vozilo, kot tudi, da ima soglasje lastnika vozila za posredovanje njegovih kontaktnih podatkov.

Sklenitev pogodbe

Pogodba o storitvi med uporabnikom in Autoanalitico je sklenjena v trenutku, ko Autoanalitica uporabniku pošlje elektronsko sporočilo s točnim datumom, uro in lokacijo pregleda, ter navodilom v zvezi s plačilom storitve. Od trenutka sklenitve pogodbe naprej so vse cene ter drugi pogoji, določeni v teh splošnih pogojih poslovanja ter prejetem elektronskem sporočilu, fiksni za obe stranki pogodbe.

Uporabnik s tem, ko odda naročilo, jamči, da so posredovani podatki točni, hkrati pa se zavezuje, da se je v celoti seznanil s temi splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja. Splošni pogoji poslovanja s tem postanejo del pogodbe, sklenjene med uporabnikom in Autoanalitico.  

Način plačila

Uporabnik prejme predračun na elektronski naslov skupaj z elektronskim sporočilom o točnem datumu in lokaciji pregleda.

Po prejemu predračuna, uporabnik naročeno storitev plača preko UPN nalog. Plačilo storitev mora biti opravljeno najkasneje 24 ur pred pregledom vozila.

V primeru plačila preko UPN naloga, uporabnik plačilo izvede preko storitev elektronskega bančnega poslovanja ali na za to ustreznih mestih (npr. pošta).

Uporabnik je dolžan preveriti podatke na posredovanem predračunu in morebitne napake notificirati v zakonsko določenem roku. 

Autoanalitica bo uporabniku po izdelavi končne ocene in poročila posredovala račun za opravljeno storitev.

Cena

Vse cene na spletni strani so navedene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Naročnik je dolžan plačati ceno, ki velja v trenutku oddaje naročila.

Cena za novo oceno Autoanalitice zajema opravo pregleda pri izbranem podizvajalcu Autoanalitice in izdelavo končne ocene s poročilom o tehničnem stanju vozila.

Cena za obnovo ocene Autoanalitice zajema opravo pregleda pri izbranem podizvajalcu Autoanalitice in izdelavo obnovljene ocene s poročilom o tehničnem stanju vozila.

 V ceno ni vključen strošek dostave vozila na pregled in njegov prevzem. Te stroške mora kriti uporabnik sam.

Izvedba storitev

Uporabnik oz. lastnik vozila je dolžan vozilo na dogovorjen termin pripeljati k ustreznemu izvajalcu pregledov, ki ga glede na izbran termin in lokacijo določi Autoanalitica in sporoči uporabniku v elektronskem sporočilu. Izvajalec pregleda uporabnika obvesti o trajanju pregleda ter določi, kdaj je mogoče vozilo prevzeti. Pregled vozila traja približno od treh ur do štirih ur, pri čemer pa je pridržana pravica do podaljšana tega roka zaradi nepredvidenih okoliščin.

Izvajalci storitev niso zaposleni pri Autoanalitici. Sodelovanje med Autoanalitico in izvajalci pregledov poteka na podlagi sklenjenih gospodarskih pogodb o sodelovanju.

Autoanalitica vsakemu izvajalcu pregleda zagotovi pred začetkom opravljanja dela usposabljanje, kot tudi tekom sodelovanja z namenom zagotoviti kakovostno in strokovno opravo storitev. Autoanalitica prav tako redno opravlja nadzor nad njihovim delom. 

Ocena in poročilo sta dostopna na uporabnikovem profilu in spletni strani oz. posredovana po elektronskem sporočilu uporabniku najkasneje 3 delovne dni od oprave pregleda. Do ocene in poročila lahko dostopa vsak, ki ima ustrezno VIN številko vozila, ali preko neposredne povezave, ki jo prodajalec vozila objavi v svojem oglasu, razen preglede, ki jih naroči uporabnik, ki je potencialni kupec vozila.

V primeru, da uporabnik ne želi, da se ocena in poročilo objavita javno, mora o tem obvestiti Autoanalitico. Autoanalitica je ob taki zahtevi dolžna ne objaviti ocene in poročila oz. odstraniti s spletne strani zadevno oceno in poročilo v roku 3. delovnih dni po prejetem obvestilu.  

Uporabnik lahko po objavi ocene na svojem profilu naloži značko Autoanalitice na sliko rabljenega vozila, ki se prodaja, in sliko uporabi pri nadaljnjem oglaševanju vozila. Značko lahko uporabnik naloži na svojem profilu.

Odgovornost za napake in omejitev odgovornosti

Ocena Autoanalitice predstavlja strokovno izdelano mnenje, ki naj kupcu služi zgolj kot pomoč pri nakupu vozila poleg vseh ostalih informacij, ki jih kupec mora oz. naj bi pridobil pred nakupom rabljenega vozila.

Autoanalitica ne odgovarja za pravilnost in popolnost izdelane ocene in poročila. Autoanalitica ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala osebam zaradi zanašanja na oceno Autoanalitice.

Bodoči kupec vozila je dolžan opraviti skrben pregled vozila in preveriti istovetnost vozila s podatki na oceni Autoanalitice (npr. ujemanje VIN številke na dejanskem vozilu kot na oceni Autoanalitice).

Autoanalitica dodeli oceno glede na stanje vozila v času pregleda. Autoanalitica ne odgovarja za stanje vozila, kot tudi ne za morebitno poslabšanje oz. pokvarljivost vozila oz. njegovih delov po opravi pregleda. Autoanalitica prav tako ne odgovarja za nikakršne napake na vozilu, ki so nastale pred samim pregledom kot tudi ne za napake, ki bi se morebiti pojavile po opravljenem pregledu in dodelitvi ocene.

Metodologija izdelave ocene Autoanalitice je v vsakem trenutku nastavljena na način, da omogoča izdelavo najbolj realne ocene vozila v danem trenutku. Autoanalitica si prizadeva metodologijo ves čas izboljševati in posodabljati.

Autoanalitica ne odgovarja za delo izvajalcev pregledov.

Autoanalitica si bo prizadevala ohranjati podatke na spletni strani kar se da ažurne in pravilne, vendar nikakor ne prevzema odgovornosti za točnost in ažurnost podatkov. Hkrati Autoanalitica v nobenem primeru ne odgovarja tretjim osebam za kakršnokoli škodo, ki bi lahko izhajala iz obstoja, dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani, ali v zvezi s spletno stranjo, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini spletne strani. 

Spletna stran lahko vsebuje povezave na različne zunanje strani, vendar Autoanalitica za dostopnost do takih spletnih strani, za vsebino ali napake zunanjih povezav ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Autoanalitica si pridržuje pravico, da spletno stran kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega obvestila. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati takoj, ko so objavljene, razen če objavljena vsebina ne določa drugače.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik je odgovoren, da se seznani z vsakokratno veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja kot tudi Pravilnikom o zasebnosti in politiko piškotkov.

Uporabnik odgovarja za pravilnost in popolnost posredovanih podatkov Autoanalitici. Uporabnik odgovarja za napačno posredovane podatke, kot tudi za morebitno nepravilno izpolnitev ali neizpolnitev storitev ali zamudo s strani Autoanalitice zaradi napačno posredovanih podatkov.

Uporabnik odgovarja za pravočasno plačilo kot tudi za pravočasno privedbo vozila k vnaprej določenem izvajalcu pregleda. V primeru neplačila oz. zamude s plačilom si Autoanalitica pridržuje pravico zavrniti opravo pregleda.

Pravica do odstopa od pogodbe

Uporabnik privoli v izgubo pravice do odstopa od pogodbe o opravljanju storitev, ko Autoanalitica v celoti izpolni svoje obveznosti, v skladu s 4. točko 5. odstavka 43.č člena ZVPot, če Autoanalitica pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi uporabnikovega (potrošnikovega) izrecnega predhodnega soglasja, kar je uporabnik izkazal z oddajo naročila na spletni strani in označitvijo, da se strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja (4. točka 5 odstavka 43.č člena ZVPot).

Komunikacija

Z uporabnikom sme Autoanalitica stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

Intelektualna lastnina

Autoanalitica ima izključne materialne avtorske pravice na spletni strani kot tudi na njeni vsebini v besedni ali slikovni obliki. Uporaba, kopiranje prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje vsebine je prepovedano, razen v primeru predhodnega pisnega soglasja Autoanalitice. 

Autoanalitica ima izključne materialne avtorske pravice na izdelani oceni in poročilu Autoanalitice ter znački (ki jo lahko uporabniku naloži na svojo sliko na svojem profilu), vendar daje soglasje uporabnikom, ki so naročili oceno Autoanalitice, za nadaljnjo uporabo ocene in poročila ter značke v namene oglaševanja in predstavitve rabljenega vozila, ki se prodaja.

Pritožbeni postopek in reševanje sporov          

Vse morebitne spore glede uporabe spletne strani ali naročila ali izvedbe storitve s strani Autoanalitice bosta Autoanalitica in uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, v kolikor z veljavno zakonodajo ni določena izključna pristojnost drugega sodišča.  

Autoanalitica spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožbe v zvezi s spletno stranjo, naročilom ali izvedbo storitev lahko uporabnik posreduje na elektronski naslov info@autoanalitica.si ali po pošti. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Splošne informacije o družbi

Firma: AUTOANALITICA, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o.

Skrajšana firma: AUTOANALITICA, d.o.o.

Naslov: Litostrojska 44 A, 1000 Ljubljana

Matična številka: 7239297000

Davčna številka: SI61475327

Zavezanec za DDV: da

Sodni register: Srg. 2017/8091

TRR odprt pri NLB: SI56 0201 1026 2237 865 (NLB d.d.)

Elektronski naslov: info@autoanalitica.si

 

 

© 2017 - 2021 Autoanalitica, vse pravice pridržane.